"Αφήγηση" του Νίκου Κουμαριά, Κόδρα 2007

 

"Narration" theatrical play written and performed by Nikos Koumarias, Kodra 2007

"Αφήγηση" το θεατρικό έργο, θέατρο Κόδρα, Δεκ. 2007

"Narration" the theatrical play, Kodra 2007